प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण लुटको लाइसेन्स !!!! जनता डुबाउन मापदण्ड बिना शेयर बेच्ने ??
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-१२-१
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
 •  
 • 1) अर्थ मन्त्रालय
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • श्याम प्रसाद आचार्य, शाखा अधिकृत
 • ४२००४२१
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • आबश्यक कारवाही गरी यस महाशाखालाई जानकारी दिनु हुन ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-१२-१
 •  
 • 2) हेलो सरकार, काठमाडौँ
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • सीता ढकाल,
 • ०१४२११०८७
 • 1111@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • यस वारेको उपयुक्त जवाफ पोर्टलमा अपडेट गराइ गुनासो फर्छ्यौट कार्यमा सहयोग पुर्याइदिनुहुन ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-१-१०
 •  
 • 3) वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशखा
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • info@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • श्री नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई च.नं. 1211 मिति 2076/01/10 मा पत्राचार गरिएको ।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-१-११
 •  
 • 4) हेलो सरकार, काठमाडौँ
 • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
 • सीता ढकाल,
 • ०१४२११०८७
 • 1111@nepal.gov.np
 • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
 • यस वारे सम्बन्धित महाशाखाबाट प्राप्त जवाफ पोर्टलमा अपडेट गराइ गुनासो फर्छ्यौट कार्यमा सहयोग पुर्याइदिनुहुन।
 • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७६-१-११
ताजा अवस्था तपाईंको गुनासो कारवाहीका लागि सम्बिन्धित कार्यालयमा पठाईएको छ र अब सोही कार्यालयबाट गुनासो माथी कारवाही हुनेछ ।