Follow us at:

सार्वजनिक गरिएका गुनासो/उजुरीहरु

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सार्वजनिक निर्माणमा सम्बन्धी

2080-02-18 16:04:42
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
लाइसेन्समा अनियमितता

2080-01-08 12:02:14
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
यातायातका साधनको बिषयमा गरिने गुनासो

2079-12-06 15:30:34
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासंग सम्बन्धित गुनासो

2079-10-17 15:06:38
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
फुटपाथ/ जेब्राक्रस नभएको

2079-09-07 10:02:50
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
टेलिकम संग सम्बन्धित गुनासो

2079-06-20 14:27:41
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-05-22 12:53:28
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
विद्युत सम्बन्धि गुनासो

2079-05-21 18:02:24
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कर्मचारी माथिको भेदभाव

2079-04-16 14:38:50
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-04-15 12:34:38
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासंग सम्बन्धित गुनासो

2079-04-11 20:59:44
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2079-04-08 07:57:42
View

सम्पर्क ठेगाना