Follow us at:

सार्वजनिक गरिएका गुनासो/उजुरीहरु

गुनासो/उजुरी प्रकृति
युवा खेलकुद सम्बन्धी

2080-05-26 13:39:08
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
खानेपानी सम्बन्धित गुनासो

2080-05-26 11:17:19
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
विद्युत सम्बन्धि गुनासो

2080-05-25 16:02:57
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
पर्किङ्ग सम्बन्धि गुनासो

2080-05-25 15:53:04
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
अस्पताल/स्वास्थ्य चौकीमा अनियमितता

2080-05-25 15:49:17
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2080-05-25 15:44:49
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रभावकारी नभएको

2080-05-25 15:39:41
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2080-05-25 15:31:48
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो

2080-05-25 15:26:18
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
सडक पुलसंग सम्बन्धित गुनासो

2080-05-25 12:20:52
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
वैकल्पिक फारम

2080-05-25 10:06:20
View

गुनासो/उजुरी प्रकृति
कर्मचारीको अनुसासन/आचरण

2080-05-25 09:47:19
View

सम्पर्क ठेगाना